ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

με την επωνυμία

“ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται στον Άγιο Νικόλαο Σωματείο με την επωνυμία “ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, με έδρα την πόλη του Αγίου Νικολάου και διεύθυνση «Κινηματοθέατρο “REX” Λασθένους και Σφακιανάκη, TK 72100».

ΑΡΘΡΟ 2 ο: Σκοποί – Μέσα

1. Σκοπός του Σωματείου είναι να φέρει σε επαφή το κοινό της πόλης με τους μεγάλους δημιουργούς της έβδομης τέχνης και να κάνει γνωστούς τους νεότερους κινηματογραφιστές.
2. Μέσα για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι:
α. Η ίδρυση κινηματογραφικής λέσχης και η διοργάνωση –τακτικών και έκτακτων- προβολών επιλεγμένων κινηματογραφικών ταινιών.
β. Η διοργάνωση διαλέξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων κλπ. Επίσης η Λέσχη οργανώνει διήμερα/τριήμερα παρουσίασης του έργου καταξιωμένων δημιουργών στο χώρο του κινηματογράφου, με προσκεκλημένους τους συντελεστές ή διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο του κινηματογράφου και παράλληλη προβολή των ταινιών, καθώς και αφιερώματα σε συγκεκριμένα κινηματογραφικά είδη.
γ. Η συνεργασία με φορείς της πόλης, για την διοργάνωση εκδηλώσεων, που θα προάγουν τον πολιτισμό και γενικότερα τις τέχνες.
δ. Η συμμετοχή του Σωματείου σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις (Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας).
ε. Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 3 ο: Μέλη

1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε: α) τακτικά και β) επίτιμα.
2. Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί ενήλικες ανεξάρτητα φύλου, οι οποίοι υιοθετούν τους σκοπούς του Σωματείου, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα άρθρα του παρόντος καταστατικού και δεν έχουν δώσει δείγματα δράσης ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου.
3. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των παρόντων μελών, πρόσωπα που παρείχαν έξοχες υπηρεσίες στο Σωματείο ή στους σκοπούς που επιδιώκονται από αυτό, αλλά και στην πόλη του Αγίου Νικολάου, στον πνευματικό και πολιτιστικό τομέα, ιδίως στον κινηματογράφο. Τα μέλη αυτά καλούνται και μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή σε άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου, δεν μπορούν όμως να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων και στις ψηφοφορίες, ούτε να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Σωματείου.
4. Για να εγγραφεί κάποιος τακτικό μέλος του Σωματείου, εκτός από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται:
α. να προταθεί από δυο τακτικά μέλη του Σωματείου,
β. να υποβάλλει συμπληρωμένη την ειδική έντυπη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου,
γ. να εγκριθεί η αίτηση εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του,
δ. να καταβάλει, μόλις γίνει δεκτή η αίτησή του, την ετήσια συνδρομή του για όλα τα έτη μέχρι την λήξη της θητείας, του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εάν η αίτηση εγγραφής μέλους δεν γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 4 ο: Δικαιώματα τακτικών μελών

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
α. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε απόφαση που λαμβάνεται.
β. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα διοίκησης του Σωματείου.
γ. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα του Σωματείου, να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων, που το αφορούν.
δ. Να προτείνει οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρόταση προς τα όργανα της Διοίκησης που υποχρεούνται να απαντήσουν.

ΑΡΘΡΟ 5 ο: Υποχρεώσεις τακτικών μελών

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαραστέκει τα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων του Σωματείου.
β. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Σωματείου.
γ. Να μη αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Σωματείου.
δ. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 6 ο: Αποβολή – Αποχώρηση μέλους

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου αποβάλλεται κάθε μέλος που:
α. έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 3 του καταστατικού αυτού.
β. συμπεριφέρεται αντίθετα με τους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του για περισσότερο από ένα εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή το διαγραφέν μέλος δικαιούται να επανεγγραφεί σύμφωνα με την διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του καταστατικού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις παραβάσεις που, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου αυτού, αποδίδονται σε αυτό.
3. Το μέλος που αποβάλλεται δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση για ακύρωση της απόφασης. Η προσφυγή κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με απόδειξη σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αποβολής. Μέχρι την έκδοση απόφασης από την Γενική Συνέλευση το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
4. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, αφού προηγούμενα εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς αυτό μέχρι το τέλος του έτους της αποχώρησής του και υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση.
5. Τα μέλη που αποβάλλονται ή αποχωρούν από το Σωματείο δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του.
6. Κάθε μέλος που αποχωρεί έχει το δικαίωμα επανεγγραφής μετά παρέλευση ενός έτους από την αποχώρησή του και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του καταστατικού.
7. Τα αποβληθέντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο Σωματείο πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) μηνών από την αποβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 7 ο: Όργανα διοίκησης του Σωματείου

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τιμητικό και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ 8 ο: Γενική Συνέλευση – Συγκρότηση – Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποτελείται από τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη αυτού.
2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
3. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
α. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή και ελέγχει την δράση αυτών.
β. Αποφασίζει για προσφυγή μέλους κατά απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αποβολή του από το Σωματείο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του καταστατικού.
γ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου.
δ. Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου τηρώντας την οριζόμενη από τον νόμο διαδικασία.
ε. Κρίνει και εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τους ετήσιους ισολογισμούς.
στ. Εγκρίνει, τροποποιεί και συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάθε οικονομικό έτος.
ζ. Καθορίζει το ποσό της ετήσιας υποχρεωτικής συνδρομής των μελών.
η. Παύει μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
θ. Αποφασίζει για την καταβολή έκτακτης εισφοράς από τα μέλη του Σωματείου.
ι. Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου.
ια. Επιλέγει (με κριτήρια την ποιότητα, κόστος, διαθεσιμότητα) τις ταινίες που θα προβληθούν και καταρτίζει το πρόγραμμα τακτικών και έκτακτων προβολών. Η επιλογή των ταινιών γίνεται από κατάλογο, τον οποίο συμπληρώνει ο/η Γραμματέας του Σωματείου, μετά από προτάσεις των μελών. Τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη μπορούν να προτείνουν τις ταινίες της προτίμησης τους, επώνυμα και εγγράφως, είτε στον/στην Γραμματέα του Σωματείου είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου. Οι προτάσεις μπορούν να γίνουν το διάστημα από 1η Αυγούστου μέχρι και 10η Σεπτεμβρίου. Το αμέσως επόμενο διάστημα συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ και επιλέγει, με φανερή ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία, τις ταινίες που θα προβληθούν. Η τελική επιλογή των ταινιών και ο σχεδιασμός του προγράμματος γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της ταινίας, την διαθεσιμότητα και το κόστος ενοικίασης. Εάν στη πορεία υλοποίησης του προγράμματος προβολών το Δ.Σ διαπιστώσει πρόβλημα στην ενοικίαση κάποιας ταινίας, μπορεί να την αντικαθιστά επιλέγοντας κατά σειρά προτεραιότητας από τις επιλαχούσες ταινίες. Επιλέγονται ταινίες από όλο το φάσμα του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Κινηματογράφου, σχετικά πρόσφατες (2-3 ετών), αλλά και παλιότερες κλασικές, μετά από σχετική έρευνα όσον αφορά το περιεχόμενο και τις κριτικές κοινού και κριτικών.
ιβ. Αποφασίζει το είδος, την ημερομηνία, τον χώρο, τα πρόσωπα των προσκεκλημένων των εκδηλώσεων που θα διοργανώσει, λαμβάνοντας υπόψη τις έγγραφες προτάσεις των τακτικών μελών, που υποβάλλονται εγκαίρως. Κριτήρια για τις σχετικές αποφάσεις είναι η προώθηση της τέχνης του κινηματογράφου, η κινηματογραφική παιδεία των μελών και του συνόλου, το κόστος διοργάνωσης και η ευχέρεια των προσκεκλημένων να παραστούν.
ιγ. Αποφασίζει την συνεργασία με φορείς της πόλεις και με πολιτιστικά, επαγγελματικά σωματεία και συλλόγους, με σκοπό την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, που προάγουν – ατομικά και συλλογικά- το πολιτισμικό επίπεδο.
ιδ. Αποφασίζει για την τιμή των εισιτηρίων, για ειδικές τιμές σε συγκεκριμένες ομάδες (άνεργοι, μαθητές/φοιτητές) και για ειδικές προσφορές.
ιε. Συζητά και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καθορίζει την πορεία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 9 ο: Σύγκληση – Λειτουργία – Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο, μετά τη λήξη του προγράμματος τακτικών προβολών και το διάστημα από 1η Απριλίου μέχρι και 31η Μαΐου. Στη Γ.Σ γίνεται απολογισμός της τρέχουσας περιόδου προβολών (έσοδα-έξοδα-φόροι κλπ). Με απόφαση του Δ.Σ (και εφόσον έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό όριο της διετίας) η Γ.Σ εκλέγει νέο Δ.Σ (σύμφωνα πάντα με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό και το νόμο διαδικασίες). Κατ΄ εξαίρεση η Γ.Σ του έτους 2015 θα γίνει σε διάστημα μικρότερο του έτους από την προηγούμενη, ώστε να συμπέσει χρονικά με τη λήξη του προγράμματος τακτικών προβολών.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει να ενημερώσει έγκαιρα όλα τα μέλη του Σωματείου για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με ανακοίνωση που δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα, επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στην ανακοίνωση αναγράφονται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα που θα συζητηθούν. Επίσης τα μέλη που διαθέτουν email ενημερώνονται ηλεκτρονικά.
3. Έκτακτα η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το ένα τέταρτο (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν η αίτηση αυτή δεν εισακουσθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου και να ζητήσουν να εξουσιοδοτηθούν να συγκαλέσουν αυτά τη Γενική Συνέλευση.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) συν ένα τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση ή διακοπεί η συνεδρίαση, τότε συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση σε μέρα και ώρα που θα ορισθεί εντός 10 ημερών από την πρώτη σύγκληση, κατά την οποία αρκεί οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει για τα θέματα που δεν είχαν συζητηθεί.
5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με σχετική πλειοψηφία για τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, που δεν αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.
6. Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από διμελές Προεδρείο (Πρόεδρος και Γραμματέας) που εκλέγεται από την ίδια την Γενική Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10 ο: Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που είναι παρόντα.
2. Για την τροποποίηση του καταστατικού, την διάλυση του Σωματείου και την παύση μέλους ή μελών από τα Όργανα Διοίκησης, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) συν ένα, των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με την ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση. Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται.
4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:
α. σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β. σε προσωπικά θέματα και ιδίως στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 και του άρθρου 8 παράγραφος 3η.
5. Δεν επιτρέπεται η από κάποιο μέλος εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για την συμμετοχή στα όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες.
6. Για τις συζητήσεις στην Γενική Συνέλευση, τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης πρακτικά, που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 9, προεδρείο. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11 ο: Διοικητικό Συμβούλιο – Εκλογή

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, – Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Μέλος και δύο αναπληρωματικοί-, που εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για διετή θητεία, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
α. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα τους με αλφαβητική σειρά. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
β. Στη συνέχεια συνεδριάζει η Εφορευτική Επιτροπή, ελέγχει την νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.
γ. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
2. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και 5 σταυρούς προτίμησης.
3. Οι υποψήφιοι εκλέγονται σύμβουλοι κατά πλειοψηφία, βάσει του σταυρού προτίμησης, ενώ οι 2 πρώτοι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.
4. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται, κατά την σειρά της εκλογής τους, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, παύσης ή έκπτωσης αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12 ο: Συγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων

1. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται, με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με φανερή ψηφοφορία εκλέγοντας μεταξύ τους με απόλυτη πλειοψηφία των μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Μέλος του Σωματείου.
2. Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Σωματείου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του αναπληρωτή του. Τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλησή του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το συγκαλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν την σύγκληση. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε τρίμηνο, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν αποφασιστεί με σχετική πλειοψηφία ή διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
4. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπολείπονται.
5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, παύσης, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο, σε αντικατάσταση αυτού, μέχρι την λήξη της θητείας του.
6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει από το αξίωμά του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13 ο: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και κατευθύνει τη δράση αυτού στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των σκοπών του.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.
β. Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και δράσης αυτού και υποβάλλει αυτούς στην Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών.
γ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.
δ. Αναλαμβάνει δράση για την επίλυση έκτακτων προβλημάτων που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος προβολών (τακτικών και έκτακτων) και συντονισμού των εκδηλώσεων (εφόσον δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Σ).
ε. Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Σωματείου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, που στρέφονται κατά του Σωματείου, για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία, που αφορά τα συμφέροντα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14 ο: Καθήκοντα Προέδρου – Αντιπροέδρου – Γενικού Γραμματέα και Ταμία

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση και προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εκπροσωπεί το Σωματείο και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου καθώς επίσης και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή, επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Σωματείου και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του και τον συντονισμό της δράσης του. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντά του και συνεργάζεται με αυτόν για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων και των βιβλίων του Σωματείου και την ταξινόμηση και διαφύλαξη του αρχείου και της σφραγίδας του Σωματείου. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη των οικονομικών θεμάτων του Σωματείου. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης και ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις εντολές και τα εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα. Φροντίζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να συστήνει επιτροπές και να αναθέτει ορισμένες αρμοδιότητες σε μέλη του, καθώς και σε μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15 ο: Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και δισταυρία και με διετή θητεία.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με φανερή ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
3. Το έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα όργανα του σωματείου, θέτουν στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Εξελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
5. Ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση του Απριλίου/Μαΐου, η Εξελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση.
6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
7. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν διαπιστώσει παρατυπίες στην ταμειακή διαχείριση του Σωματείου. Για τις παρατυπίες αυτές συντάσσει σχετική έκθεση δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και αντίγραφό της παραδίδει σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16 ο: Εφορευτική Επιτροπή

1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης παραγράφου.
3. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, την γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, για κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων, στα οποία καταχωρείται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφεί αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται κάθε πρωτόκολλο από την Εφορευτική Επιτροπή.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο και να εξασφαλίζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας. Για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση, που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία, αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή.
7. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού αυτού.
8. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, την διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές, φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17 ο: Ίδρυση, Σύσταση και Λειτουργία Τμημάτων

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδρύονται ειδικά τμήματα για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
2. Τα τμήματα αυτά απαρτίζονται από μέλη του Σωματείου.
3. Τα τμήματα έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν συντονιστική επιτροπή, ο ρόλος της οποίας είναι η καλύτερη οργάνωση του τμήματος και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των τρεχουσών προβλημάτων του. Η θητεία της συντονιστικής επιτροπής είναι παράλληλη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνουν για την πορεία του τμήματος. Κάθε τμήμα, μέσω της συντονιστικής του επιτροπής, εισηγείται και υποβάλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης.
4. Κάθε Τμήμα έχει δικό του μητρώο μελών, που είναι ανοικτό.
5. Η συντονιστική επιτροπή έχει δικαίωμα να καθορίζει, μετά από συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 18 ο: Πόροι

1. Πόροι του Σωματείου είναι:
α. οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.
β. τα έσοδα από το αντίτιμο του εισιτηρίου για την παρακολούθηση κινηματογραφικών προβολών και εκδηλώσεων.
γ. τα έσοδα από χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, εισφορές ή κάθε είδους παροχές και επιχορηγήσεις από ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ή το Δημόσιο.
δ. από τόκους καταθέσεων.
2. Το ύψος της ετήσιας υποχρεωτικής συνδρομής των μελών, το οποίο καθορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ. Η Γ.Σ, μετά από αιτιολογημένη απόφαση, μπορεί να αυξομειώσει το ποσό της συνδρομής.
3. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Σωματείου αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 19 ο: Βιβλία

1. Για την άρτια λειτουργία και την νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
α. βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους και η ταμειακή ενημέρωσή του,
β. βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
γ. βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ. βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
ε. βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές,
στ. βιβλίο υλικού,
ζ. βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.
3. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 20 ο: Ενημέρωση – Προβολή

Για την ενημέρωση του κοινού συντάσσονται, εκτυπώνονται και διανέμονται έντυπα προγράμματα, στέλνονται δελτία τύπου στα τοπικά ΜΜΕ και πριν από κάθε προβολή/εκδήλωση στέλνονται ενημερωτικά newsletters στα μέλη και στους φίλους της Λέσχης. Ακόμη γίνονται αναρτήσεις σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ και αναρτώνται σε δημόσιους χώρους σχετικές αφίσες. Επίσης υπάρχει διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας της λέσχης (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kileagn.com), με αναλυτικές πληροφορίες για τις προβολές/ εκδηλώσεις, ανάρτηση των ανακοινώσεων/προσκλήσεων, αρχειακό υλικό, κινηματογραφικά και καλλιτεχνικά νέα κλπ.

ΑΡΘΡΟ 21 ο: Τροποποίηση Καταστατικού

Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 22 ο: Διάλυση Σωματείου

1. Το Σωματείο διαλύεται:
α. όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα (10),
β. με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και
γ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται ειδικά για το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του. Αν δεν ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του διατίθεται, όπως ορίζει ο νόμος. Σε καμία περίπτωση η περιουσία του Σωματείου δεν διανέμεται στα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 23 ο: Σφραγίδα – Λογότυπο

Το Σωματείο έχει δική του Σφραγίδα, κυκλικού σχήματος, που φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματίου (ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) και στο μέσον το έτος ίδρυσης (2014).

24ο: Έγκριση

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 24 άρθρα και ψηφίσθηκε ομόφωνα και κατ΄ άρθρο από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη:


by

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *